Opus Series

Produkt dodany do koszyka

Opus Series
Opus Series
Opus Series
Opus Series
Opus Series
Opus Series
Opus Series
Opus Series
Opus Series
Opus Series

§ 2
Dane podstawowe

 1. Sklep internetowy Requiem Records, dostępny pod adresem internetowym https://opus-series.com
 2. Właścicielem i prowadzącym Sklep jest Łukasz Pawlak, prowadzący działalność gospodarczą Requiem Records, ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG, NIP 6221947563, REGON 250837626.

 

§ 2
Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – Łukasz Pawlak, prowadzący działalność gospodarczą Requiem Records, ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG, NIP 6221947563, REGON 250837626.
 3. Klient lub Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://opus-series.com 
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 13. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

 

§ 3
Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Requiem Records, ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@requiem-records.com
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 663 735 922
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy (WBK S.A.): 57 1090 1160 0000 0000 1600 7465
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 900 – 1800

 

§ 4
Wymagania techniczne

Do składania zamówień w Sklepie internetowym niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową,
 2. włączona obsługa plików cookies w przeglądarce,
 3. aktywne konto e-mail,

 

§ 5
Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny w Sklepie podane są w polskich złotych PLN i są cenami brutto – podatek VAT jest wliczony w cenę każdego produktu.

 

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

 1. W celu założenia konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: e-mail, imię, nazwisko, adres, miejscowość, kod pocztowy, nr telefonu; opcjonalnie dla kont firmowych: nazwa firmy, NIP, REGON.
 2. Adres e-mail użytkownika stanowi jednocześnie login do konta.
 3. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 4. Po założeniu konta Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z kodem aktywacyjnym, który należy podać po pierwszym logowaniu do konta. Po wypełnieniu pola na kod aktywacyjny, konto zostanie aktywowane.
 5. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 6. Logowanie na Konto umożliwia aktualizację danych podanych w procesie rejestracji oraz dostęp do historii zamówień, zrealizowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 7. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 7
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się na wcześniej utworzone i aktywowane konto (opcjonalnie),
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”,
 3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu oraz wybrać sposób płatności,
 4. kliknąć przycisk “Kontynuuj” oraz potwierdzić zamówienie, klikając przycisk „Kupuję”.
 5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od wybranego sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

§ 8
Oferowane metody płatności

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 1. płatność przelewem bankowym,
 2. płatność internetowa obsługiwana za pośrednictwem Przelewy24,
 3. płatność przy odbiorze osobistym.

 

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Zamówione produkty są dostarczane do Klienta drogą pocztową lub kurierską, w przypadku większych przesyłek.
 4. Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności danego produktu w magazynie Requiem Records.
 5. Zamówienia są realizowane zazwyczaj w terminie od 3 do 5 dni.
 6. Zamówienia są wysyłane w terminie do 2 dni od zaksięgowania wpłaty.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta opcji odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w stosownej wiadomości e-mail, wysłanej na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty e-mail Klienta.

 

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Użytkownik może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Użytkownik może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 3. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 

§ 11
Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Reklamacje lub zwroty są uwzględniane na podstawie paragonu lub faktury dołączonej do przesyłki lub przekazanej podczas odbioru osobistego.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego nie później niż w terminie 14 dni.
 5. Towary odsyłane w ramach reklamacji należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

 

§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca: Łukasz Pawlak, prowadzący działalność gospodarczą Requiem Records, ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG, NIP 6221947563, REGON 250837626.
 2. Dane osobowe Klientów gromadzone przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 
  →  w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy drogą pocztową lub kurierską, Administrator udostępnia zgromadzone dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;
  →  w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich aktualizacji.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

§ 14
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn, np. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw itp. Użytkownik będzie informowany o każdej zmianie niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 

§ 15
Polityka prywatności

Wydawnictwo Requiem Records szanuje prawo do prywatności Użytkowników naszych usług i gwarantuje im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy najwyższych starań, by dane osobowe naszych Użytkowników były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej. Polityka Prywatności Requiem Records informuje: w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe Użytkowników naszych serwisów, kto jest administratorem Twoich danych osobowych, w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane, jakie dane są przez nas przetwarzane, jak długo przetwarzamy dane, jakie prawa przysługują naszym Użytkownikom jako podmiotom danych osobowych.

 

Pełna treść Polityki prywatności →

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności